Smartnoise

Smartnoise er et lydhjelpemiddel for personer med ADHD eller oppmerksomhetsproblemer som består av hvit bakgrunnsstøy.

Smartnoise


Hvordan virker den?

Stokastisk resonans er et fenomen hvor et kommunikasjonssignal som egentlig er for svakt til å oppfattes av hjernen kan forsterkes gjennom at bakgrunnsstøy legges til signalet. For at en hjernecelle skal oppfatte et signal fra en annen hjernecelle, må signalet være sterkt nok. Bakgrunnsstøyen hjelper til med å “løfte” et svakere signal slik at det blir sterkt nok til å bli oppfattet av hjernecellene. En synergieffekt oppstår når hjernen gjør nytte av bakgrunnsstøyen, og slik lykkes hjerneceller med å bli aktivert av signaler de ellers ikke ville oppfatte.

Appen utviklet gjennom et forskningsprosjekt på Universitetene i Stockholm og Lund. Utviklingen er støttet av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Innstillinger/ funksjoner

Man må gjennomføre flere tester før man kan begynne å bruke appen, og det kan oppleves som noe slitsomt å gjennomføre disse. Disse testene er laget for å sjekke om man kan nyttiggjøre seg av bakgrunnsstøyen eller ikke.

Det er personer med oppmerksomhetsvansker, som for eks. ADHD som profiterer på bakgrunnsstøyen. Personer uten slike vansker vil som regel få beskjed om at de jobber bedre uten bakgrunnsstøy. Jeg forsøkte å gå gjennom testene i appen, og fikk som resultat at jeg presterte bedre uten bakgrunnsstøy. Dette er i tråd med opplysningene over.

Først når testene er gjennomført kan man begynne å ta appen i bruk. Da kan man ha på appen/bakgrunnsstøyen mens man for eks. jobber med forskjellige skolefag. Før man starter skal man registrere hvilket fag/oppgave man jobber med og vurdere ca. vanskelighetsgraden av arbeidet. Etter at man er ferdig, må man svare på to spørsmål om hvordan det gikk. Smartnoise lagrer all informasjonen, også hvor lenge man har holdt på. Informasjonen blir lagret i søyler som viser hvordan man har jobbet med skolefagene – hva man har jobbet bra med, og hva man eventuelt trenger å jobbe mer med. Man kan også se hvilken tid på dagen man jobber best dersom man har jobbet på forskjellige tidspunkter. Mens man bruker appen, har man mulighet for å sette støyen på pause eller stoppe den. Man må trykke på ferdig-knappen når man er helt ferdig med en oppgave.

Pedagogisk bruk

Å bidra til forbedret oppmerksomhet for personer med oppmerksomhetsvansker. Dette vil igjen kunne bidra til bedre skoleprestasjoner.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPhone, iPad, og iPod touch.

Veiledning til bruk av appen

All informasjon om appen finnes på www.smartnoise.no

Høgskolen på Vestlandet (HVL) er samarbeidspartner som er med å drifter appen i dag. Utvikler Gøran Søderlund er professor i spesialpedagogikk ved HVL og forsker på bruk av bakgrunnsstøy for personer med ADHD og oppmerksomhetsproblemer. Han har også forsket på bruk av visuell- og auditiv støy for personer med lesevansker. Les mer om forskningen på Høgskulen på Vestlandet – Gøran Søderlund.

Tips og ideer til bruk av appen

For å få svar på om man blir bedre med støy, bør man først gjøre tre tester som tar 5 – 10 minutter å gjennomføre. Mange, kanskje 10 – 20 % blir bedre med støy, men de fleste blir forstyrret og presenterer dårligere med støy. Etter hver økt vises tommel opp eller ned ettersom hvordan man synes det gikk.

Data lagres om hvor lenge, hvilket fag og når man har brukt appen så man kan følge sin egen utvikling. Man kan også sette opp mål for hver uke hvor mye man planlegger å bruke appen i ulike fag. Siden evalueres man mot disse målene.

Tilgjengelighet

Beskrevet av Fred Seter