Les HD

Med Les HD kan du lære å lese ved hjelp av lyderingsmetoden.

Les HD


Hvordan virker den?

Med Les HD kan du lære å lese ved hjelp av lyderingsmetoden. Gjennom oppgaver og spill kan du trene på avkoding av 200 ord, fordelt på forskjellige kategorier. Bokstavlyden leses opp når du berører bokstaven. På denne måten bestemmer du selv tempoet av opplesningen.

Pedagogisk bruk

Appen Les HD gir hjelp til å «knekke lesekoden». Det vil si å sette sammen bokstavlyder til ord. Det er viktig med tidlig innsats for å forebygge problemer med lesing. Denne appen gir trening i å trekke sammen fonemer (bokstavlyder) til ordbilder, noe elever med ulike former for lesevansker trenger å trene mye på. Appen bidrar i den kritiske fasen, nemlig ved sammenbinding av bokstavlydene. Mange kan ”falle av” her og begynner å lære ord utenat, uten å ha forstått hvordan man avkoder ukjente ord.

Appen Les HD har fokus på lydering, som er den kritiske fasen av leseutviklingen.  Presentasjon av alle ordene med bilder og uttale gjør at denne appen også passer i leseopplæring for fremmedspråklige. Her gjør man seg kjent med alle bokstavlydene og ordene i appen. Utgangspunktet er at norske barn kjenner de 200 ordene appen inneholder.

For fremmedspråklige og barn med språkvansker kan det være nødvendig å lære ordene først. I ordpresentasjonen blir alle ordene lest opp med norsk tekst samtidig som bildet vises.

Presentasjon av bokstavlydene: Mange kan bokstavnavn og trenger å bli bevisst på forskjellen mellom bokstavnavn og bokstavlyd. Presentasjonen av bokstavlydene bevisstgjør forskjellen mellom bokstavnavn og bokstavlyd for dem som allerede kan navnet på bokstavene.

Kompatibilitet

Kompatibel med iPad.

Veiledning til bruk av appen

Veiledning fra Statped på Youtube:

Tips og ideer til bruk av appen

Bruk ordene i Les HD i andre typer oppgaver:

  • Fonologisk bevissthet: bokstavjakt, lek med ord, stavelser, regler, rim og rytme. Fokus på oppmerksomhet mot enkeltlyder i ord og fokus på sammenhengen mellom lyder og bokstaver og mellom skrift og tale.
  • Lage setninger med ordene, eleven kan stave ordene for medelev eller voksen, skrive ordene for hånd eller på pc, ordbingo med mer.
  • Beskrive ordet for andre uten å bruke ordet (som Alias-spillet). Den ande skal gjette hvilket ord det er.
  • Innholdsforståelse og ordforråd: forklare ord, eksempler på hvordan ordet brukes.

Tilgjengelighet

Relaterte apper

Les Plus

Apper fra samme leverandør

LES 2, Les Plus

Beskrevet av Statped