Søketips funksjonsnedsettelser

Syn

En synshemmet person er den som selv med korreksjon har problemer med å se, lese eller orientere seg i omgivelsene. Man deler gjerne inn i undergruppene:

  • Svaksynt
  • Blind
  • Samsynsproblematikk og lignende

Det kan høres ut som et paradoks at synshemmede skulle kunne gjøre seg bruk av en berøringsskjerm, som i utgangspunktet krever visuell informasjon. For enkelte svaksynte vil det også være nok med en kraftig håndlupe for å kunne se ikoner og tekst, men for mange vil det være snakk om ekstra tjenester fra nettbrettet/smarttelefonen. Dette kalles i et samlebegrep for tilgjengelighet. Under tilgjengelighet (iOS og iPadOS ) kan man gjøre innstillinger som lar enheten lese opp navnet på et ikon eller teksten man skal lese, kalt VoiceOver. Dette er spesielt godt egnet for helt blinde brukere. Denne teknologien er også tilgjengelig på AppleWatch.

Zoom lar deler av skjermen bli forstørret, slik at det blir lettere å lese for en sterkt svaksynt. Kontrasterende farger snur på fargekartet, slik at svart skrift blir for eksempel hvit, og hvit bakgrunn blir svart. Android har liknende tilgjengelighetsmuligheter, men bruker andre begreper på disse.

Les mer om hjelpemidler og tilrettelegging for syn på Kunnskapsbanken

Hørsel

Som oftest når vi snakker om hørsel tenker vi på tunghørte og døve. Hørselshemmede har i teknologiens alder fått mange hjelpemidler som gjør hverdagen enklere. Det finnes apper som er laget for alle, som også hørselshemmede kan ha nytte av. Apper som mer spesielt er knyttet til hørsel kan gå på; tegnspråk, bøker med følge av tegn, lyttetrening, hørselsmåling (ikke-autoriserte), kontroll av høreapparatets innstillinger, eller om tinnitus.

Noen høreapparatleverandører har egne apper for kontroll av høreapparatet. Se egne sider for høreapparatleverandørene.

Det finnes flere apper for måling av hørsel. Det er viktig å legge til at skulle du ha mistanke om at du hører dårlig, så bør du få målt hørselen din hos en øre-nese-hals spesialist.

Les mer om hjelpemidler og tilrettelegging for hørsel på Kunnskapsbanken

Kognisjon

Kognisjon handler om hvordan hjernen mottar, bearbeider og uttrykker informasjon. Ved en skade i hjernen kan de kognitive funksjonene endres. En skade vil på mange måter være unik. Hvilke konsekvenser endringene får er alltid et samspill mellom flere forhold; skadens omfang, personens alder, funksjonsnivå før skaden, omgivelsenes krav samt tilgang til støtte.

Kognitive vansker kan vise seg blant annet gjennom vansker forbundet med å planlegge- og organisere hverdagen, være oppmerksom og konsentrert, huske, komme i gang, avslutte og effektivt løse problemer. Det er store individuelle forskjeller.

Velferdsteknologi og bruk av ulike apper er for mange et nyttig hjelpemiddel for økt mestring av hverdag, skole, arbeid og fritid. Ulik velferdsteknologi og apper har funksjoner som kan brukes til å planlegge- og organisere, gi påminnelse, finne frem, huske, avkobling og lek, trening, sosiale nettverk, lagre notater og foredrag som lyd-tekst-bilde og lignende. Før man vurderer ulike typer teknologi og apper vil det være avgjørende å ha kunnskap om type og grad av kognitive funksjonsutfall og motivasjon for å bruke teknologi. Videre vil graden av opplæring, praktisk trening og oppfølging av å bruke de ulike apper ha betydning for nytteverdien.

Det kan være nyttig å ha tenkt over:

  • Hvilke kognitive endringer opplever jeg?
  • Hvilke oppgaver i hverdagen, skole, arbeid og fritid trenger jeg hjelp til?
  • Hvilke apper finner jeg som kan bidra til å bedre hverdag, skole, arbeid og fritid?
  • Hvem kan bistå med opplæring i praktisk bruk av appene?
  • Hvem kan jeg kontakte hvis det er noe jeg ikke forstår, teknikken svikter eller har andre spørsmål?

Les mer om hjelpemidler og tilrettelegging for kognisjon på Kunnskapsbanken

Lese- og skrivevansker

Lese- og skrivevansker kjennetegnes ved vansker med å tilegne seg funksjonelle lese- og skriveferdigheter til tross for ordinær opplæring. Lesevansker kan være vansker med ordavkoding, vansker med forståelse, eller begge deler. Skrivevansker kan være vansker med rettskriving og med å skrive tekst. Lese- og skrivevansker kan ha forskjellige årsaker. Den vanligste er dysleksi, men det kan også skyldes samsynsvansker.

Appene innenfor denne kategorien vil inneholde oppgaver og funksjoner knyttet til ordavkoding, innholdsforståelse, rettskriving og tekstproduksjon.

Les mer om hjelpemidler og tilrettelegging for lesing og skriving på Kunnskapsbanken

Alternativ- og supplerende kommunikasjon (ASK)

Barn, unge og voksne som helt eller delvis mangler tale, har behov for alternative kommunikasjonsformer for å utrykke seg slik at de kan bli forstått av andre mennesker. ASK innbefatter ethvert kommunikasjonssystem som gjør det mulig for en person uten forståelig tale å utrykke seg. Det kan være håndtegn, grafiske tegn eller skriftspråk.

Noen personer har behov for alternative kommunikasjonsformer som erstatter talen fordi de helt mangler tale (alternativ kommunikasjon). Andre har behov for supplerende kommunikasjonsformer som kan støtte tale som er utydelig eller svak (supplerende kommunikasjon).

Det er utviklet flere gode apper med grafiske tegn for både Apple og Androide nettbrett og smarttelefoner. Noen av disse er beskrevet i Appbiblioteket. Her finner du også apper som gir skrivestøtte og opplesning av tekst for mennesker som kan bruke skriftspråk som kommunikasjonshjelpemiddel. For mennesker som bruker tegn til tale finnes det flere apper med oversikt over tegn, for eksempel Statpeds Tegnordbok. Det finnes også mange gode apper som kan bidra til å trene uttale, begrepsforståelse og kommunikasjonsferdigheter for barn og voksne som bruker ASK.

Les mer om hjelpemidler og tilrettelegging for ASK på Kunnskapsbanken

Bevegelse

Motoriske funksjonsnedsettelser kan gjøre det vanskeligere for noen å bruke en datamaskin eller et nettbrett. Det kan f.eks. være på grunn av upresise bevegelser, langsomme bevegelser, ufrivillig gjentatte bevegelser eller koordineringsvansker.

Smarttelefoner og nettbrett kan tilrettelegges for personer som trenger særskilt tilrettelegging, f.eks. med eksterne tastatur eller et alternativ skjermtastatur. I Appbiblioteket finner du flere eksempler på alternative tastatur.

For de som har store motoriske funksjonsnedsettelser kan bryterstyring være et alternativ. I Apples produkter er det lagt til rette for bryterstyring og andre tilpasninger for mennesker med nedsatt bevegelighet i enhetens innstillinger for tilgjengelighet. Det finnes liknende innstillinger også for Windows og Androide enheter.

Les mer om hjelpemidler og tilrettelegging for bevegelse på Kunnskapsbanken